Verzending en Betaling

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Edel Collecties heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Edel Collecties hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Edel Collecties aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Edel Collecties worden gemeld.

A. Garantie

1. Edel Collecties garandeert de kwaliteit en echtheid van de door haar aangeboden goederen, postzegels, kaarten, enveloppen, munten e.d. mits deze geen deel uitmaken van een partij groter dan 5 onderdelen. Hij aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit en leesbaarheid van poststempels, alsmede voor de wijze waarop enveloppen, kaarten, e.d. zijn gefrankeerd.
2. Reclames over de kwaliteit van de geleverde goederen e.d. dienen schriftelijk en binnen veertien dagen na levering aan Edel Collecties gemeld te worden. Beschadigingen welke ná deze termijn worden gereclameerd, worden geacht te zijn ontstaan buiten verantwoordelijkheid van leverancier en vallen niet onder de garantie.
3. Goederen welke kennelijk op het tijdstip van levering al beschadigd waren, of ten onrechte door Edel Collecties zijn geleverd, kunnen door de koper zonder frankering teruggezonden worden, mits degelijk verpakt, voorzien van naam en adres van de afzender en de door leverancier geleverde factuur. De adressering dient dan te luiden: Aan Edel Collecties bv, Antwoordnummer 1616, NL-3740 WG Bunschoten.
4. Indien de koper in gevallen als onder A.3 genoemd, voor zichzelf een verzendbewijs wenst, is ongefrankeerde terugzending niet mogelijk. Hij dient dan het poststuk als een “aangetekend poststuk” of als “postpakket”, of als “poststuk met ontvangstbewijs” aan een postkantoor ter verzending aan te bieden.
5. Edel Collecties behoudt zich het recht voor tot weigering van overige retourzendingen voor zover die ongefrankeerd, maar zonder voorafgaande afspraak ter zake, worden teruggezonden.

B. Prijs

1. Behoudens de hierna te noemen uitzonderingen worden goederen geleverd tegen de prijs waarvoor ze worden aangeboden, mits besteld binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding.
2. Edel Collecties behoudt zich het recht voor prijzen van door hem aangeboden goederen tussentijds te wijzigen. Indien Edel Collecties de goederen tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke levert, heeft de koper het recht de goederen te weigeren resp. terug te zenden, zonder enige betalingsverplichting ter zake.
3. Indien een prijsverhoging het gevolg is van sinds de aanbieding van kracht geworden overheidsmaatregelen, dan is Edel Collecties gerechtigd de nieuwe prijs te berekenen, zonder dat de koper de goederen op grond van de prijswijziging kan weigeren.
4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5. Edel Collecties is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, technische fouten en of onjuistheden in aanbiedingen of eventuele gevolgen daarvan.
6. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

C. Retourrecht

Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen in goede staat op de door Edel Collecties aangegeven wijze zijn teruggezonden. Voor bepaalde artikelen kan in de betreffende aanbieding de zichttermijn worden uitgesloten.
1. De koper heeft het recht van terugzending van de door hem bestelde goederen tot tien dagen na levering, mits:
a. de goederen geen deel uitmaken van een reeds lopend(e) abonnement of intekening, waarvan tussentijdse beëindiging niet mogelijk is;
b. de goederen degelijk verpakt, voorzien van naam en adres van de afzender en voldoende gefrankeerd worden gezonden aan: Edel Collecties bv, Postbus 111, NL-3750 GC Bunschoten.
De Belgische consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Opzegging van abonnementen: steeds schriftelijk en met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Bij een jaarserie is dat tenminste 30 dagen vóór het begin van een nieuwe jaarserie. Eventueel nog niet geleverde delen van de lopende jaarserie dienen nog te worden afgenomen.

D. Opzegging

Beëindiging van abonnementen of jaarseries kan uitsluitend schriftelijk geschieden en wel 30 dagen vóórdat een nieuwe aflevering verzonden zal worden, dan wel vóórdat nieuwe jaarserie aanvangt. De opzegging treedt in werking nadat de laatste levering van het lopende abonnement of van de jaarserie heeft plaatsgevonden.

E. Betaling

1. De betaling van geleverde en behouden goederen dient binnen tien dagen na levering te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de betaling van termijn-facturen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.
3. Automatische maandelijkse (periodieke) betalingen dienen uiterlijk op de 15e van de betreffende maand in het bezit van Edel Collecties te zijn.
4. De koper kan Edel Collecties machtigen de door hem verschuldigde bedragen automatisch van zijn bank- of girorekening te doen overschrijven naar een van zijn bank- of girorekeningen. Edel Collecties zal daarbij de gebruikelijke betalingstermijn in acht nemen en de kosten van overschrijving voor zijn rekening nemen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de koper vanaf de eerste dag der eerstvolgende maand en tot aan de volledige betaling van de factuur een rente schuldigd van tenminste 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
6. Ter zake doende incassokosten, van welke aard en hoe dan ook genaamd, komen voor rekening van de koper.
7. Wanneer de koper van zijn bestelde artikelen een of enkele geleverde artikelen niet of niet geheel heeft voldaan, heeft Edel Collecties het recht voor volgende levering eerst na vooruitbetaling te leveren.
8. Edel Collecties bekijkt bij elke bestelling of die zonder meer geleverd kan worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalbedrag van de klant, onze eigen ervaringsgegevens.
Edel Collecties heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals een bij Edel Collecties tot dan toe onbekende klant om vooruitbetaling te verzoeken. (Indien u het betreffende artikel binnen de zichttermijn retourneert, ontvangt u dit bedrag binnen 30 dagen terug.)
9. Klant ontvangt alle goederen 10 dagen op zicht thuis. Wanneer de goederen op welke wijze dan ook niet aan de verwachting van de klant voldoen, kunnen deze binnen 10 dagen geretourneerd worden. De klant is als afzender verantwoordelijk voor de juiste en onbeschadigde overkomst en aankomst van de goederen bij Edel Collecties.
10. Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft.
11. Betalingen met een acceptgirokaart of via telebankieren worden verhoogd met 0,45 euro voor bankkosten.
12. Bij gebreke aan onmiddelijke betaling zal het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van de minnelijke invordering. Deze persoon zal gemandateerd worden voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de inningskosten van 25 euro en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen indien deze hoger is.

F. Eigendomsrecht

1. Zolang de door Edel Collecties geleverde goederen niet geheel door de koper zijn voldaan, blijven de goederen eigendom van Edel Collecties. Gedurende die tijd is vervreemding ervan niet toegestaan, noch kunnen deze goederen vallen onder enige vorm van beslag door derden.
2. Onder “geleverde, onbetaalde goederen” valt hier zowel te verstaan: door Edel Collecties geleverde goederen volgens een bestelling welke als zelfstandige order is te beschouwen, dan wel goederen welke tezamen met eventueel eerder geleverde (deel-)zendingen een zelfstandig geheel vormen blijkens ter zake gedane aanbieding van Edel Collecties.
Voornoemde eerdere deelzendingen, ook al zouden die door de koper reeds voldaan zijn, vallen alsdan mede onder het eigendomsrecht van Edel Collecties zolang een deel der overige leveringen niet voldaan is.

G. Privacy

Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Edel Collecties opgenomen en zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder begrepen invordering van betalingsachterstanden, het gericht uitvoeren van marketingactiviteten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

H. Adreswijziging

Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres dan op tijd door aan Edel Collecties. Zolang Edel Collecties geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Edel Collecties bekende adres. Door het plaatsen van een bestelling machtigt u Edel Collecties om indien nodig, uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie.

I. Voorbehoud

Als u bijvoorbeeld een hoofdstuk van een verzameling koopt mag u de teksten daarvan niet zo maar gebruiken. Want niets van de teksten en andere uitingen in brochures, folders, website en andere aanbiedingen, verzamelingen en collecties van Edel Collecties of licentie-producten geleverd door Edel Collecties, mag door derden zonder schriftelijke toestemming van Edel Collecties gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Edel Collecties, Postbus 111, 3750 GC Bunschoten.